Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

STATUT
Asociatia Romana pentru Ambalaje si Mediu
(ARAM)

CAP. I.
DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SI DURATA

Denumire

Denumirea Asociatiei este “Asociatia Romana pentru Ambalaje si Mediu” a carei verificare a fost facuta de Ministerul Justitiei conform avizului nr.933/15.08.2000. In toate actele emanand de la Asociatie denumirea acesteia va fi insotita de aratarea sediului social, de numarul de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor  si de codul fiscal. Prescurtarea oficiala a denumirii Asociatiei, ce va putea fi folosita in corespondenta este A.R.A.M.

Forma Juridica

Asociatia se infiinteaza si functioneaza ca persoana juridica romana, fara scop patrimonial, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26 / 2000, ale prezentului Statut si ale Actului Constitutiv.

Sediu

Sediul social al Asociatiei este in Bucuresti, Str. Buzesti Nr.61, Bl.A6, Et.8 Apt.55 Sector 1. Sediul poate fi transferat oriunde in Romania pe baza deciziei luate de Consiliul Director in conformitate cu prevederile Statultului si ale legislatiei romanesti.

Asociatia isi poate deschide sedii secundare, fara personalitate juridica sau filiale, in baza deciziei luate in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Durata

Asociatia se infiinteaza pe durata nelimitata. Durata asociatiei incepe sa curga la data inregistrarii la registrul special pentru asociatii si fundatii.

CAP. II.
SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Scop

Asociatia Romana pentru Ambalaje si Mediu se constituie si functioneaza ca un grup de interese ale membrilor (persoane ce isi desfasoara activitatea in domeniul dezvoltarii, productiei, utilizarii si introducerii in circulatie a materialelor de ambalare de bunuri de consum in Romania), avand ca scop identificarea, mediatizarea si implementarea in Romania a unui sistem de gestiune a deseurilor provenite din ambalaje, care sa serveasca interesele industriei romanesti si sa protejeze mediul viu inconjurator.

Obiective si activitati

Obiectivele ce se subscriu scopului infiintarii asociatiei sunt:

 • Lansarea, promovarea si dezvoltarea de activitati legate de subiecti industriali si de marketing, organizatii profesionale si sociale, autoritati centrale, autoritati locale si consumatori, pentru gasirea  de solutii la probleme precum dezvoltarea corecta din punct de vedere ecologic in domeniul tehnologiei de ambalare, administrarii ambalajelor si administrarii ulterioare a deseurilor provenite din ambalaje.
 • Activitatile de colaborare si dezvoltare desfasurate in scopul de a realiza obiectivele Asociatiei vor lua forma unor recomandari, declaratii, propuneri si analize furnizate subiectilor mentionati la paragraful a).

Obiectivele Asociatiei includ urmatoarele activitati:

 • Efectuarea de analize obiective privind identificarea proportiei in care ambalajele folosite participa la cantitatea de deseuri solide din Romania;
 • Emiterea de informatii asupra noilor proceduri de productie si utilizare a ambalajelor de bunuri de consum;
 • Promovarea rolului pozitiv al ambalajelor;
 • Promovarea de solutii de mediu si economice ca urmare a aplicarii programelor de administrare integrata a deseurilor provenite din ambalaje;
 • Dezvoltarea si promovarea procedurilor de regularizare (operata automat) a administrarii deseurilor provenite din ambalaje;
 • Elaborarea de propuneri benefice pentru Romania de administrare a deseurilor provenite din ambalaje si inaintarea acestora Guvernului, autoritatiilor si institutiilor centrale si locale;
 • Elaborarea de programe educationale pentru informarea populatiei asupra impactului si importantei reciclarii ambalajelor, precum si a modalitatilor practice de reciclare.

Pentru desfasurarea activitatilor enuntate mai sus Asociatia va servi ca referinta centrala – legatura – si centru de informatii pentru membrii sai, autoritatiile si institutiile centrale, producatori, consumatori si mass-media;

Asociatia va putea desfasura orice alte activitati necesare pentru realizarea obiectivelor sale. In cazul in care ar fi necesare aprobari speciale pentru aceste activitati, Asociatia le va desfasura dupa obtinerea aprobarilor respective.

CAP. III.
MEMBRI

Definitie

Membrii cu drepturi depline ai Asociatiei Romane de Ambalaje si Mediu pot fi persoane juridice, romane sau straine, care, prin activitatea pe care o desfasoara, activeaza in  domeniul dezvoltarii, producerii, utilizarii si introducerii ambalajelor in circulatie pentru bunurile de consum de pe piata romaneasca sau care au in planul lor de afaceri inceperea unei astfel de activitati in Romania.

Calitatea de membru al Asociatiei nu este transmisibila.

In cazul reorganizarii persoanelor juridice membre ale Asociatiei, prin fuziune sau divizare, persoanele juridice noi, rezultate in urma reorganizarii, si avand acelasi obiect de activitate cu cel avut de vechiul membru au dreptul de a-si exprima in mod specific interesul lor de a deveni membru al Asociatiei. Acceptarea ca membru al Asociatiei face obiectul procedurii stabilite in prezentul Statut.

Aderarea la Asociatie

Persoanele juridice cu domiciliul sau sediul in Romania sau in strainatate activand in in domeniul dezvoltarii, productiei, utilizarii si introducerii in circulatie a ambalajelor pentru bunuri de consum, care sunt de acord cu Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei pot deveni membri, completand formularul de inscriere si depunand taxa de membru.

Consiliul Director primeste cererea de inscriere, verifica indeplinirea conditiilor privind calitatea de membru, o aproba in principiu si incunostinteaza prima Adunare Generala a Asociatiei in in vederea aprobarii definitive a noului membru. Noul membru va dobandi toate drepturile si obligatiile decurgand din aceasta calitate in momentul aprobarii sale de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

Adunarea Generala poate refuza calitatea de membru unei persoane juridice daca exista dubii justificate asupra capacitatii acesteia de a respecta Actul Constitutiv al Asociatiei si Statutul si de a contribui la atingerea scopurilor acesteia, sau daca au fost descoperite alte motive serioase care impiedica acceptarea ca membru, in acest caz daca a fost incasata,  taxa de membru va fi restituita depunatorului, iar aprobarea de principiu revocata.

Incetarea calitatii de membru

Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii

a) Retragere

Retragerea unui membru se face pe baza de notificare adresata Consiliului Director si Adunarii Generale cu cel putin 3 luni inainte ca aceasta sa devina efectiva; in acest caz taxa de membru se va plati pana la operarea retragerii.

b) Excludere

Excluderea unui membru se bazeaza pe hotararea Adunarii Generale. Membrul respectiv va primi un preaviz cu 10 zile inainte de Adunarea Generala, astfel incat sa se poata apara in fata Adunarii.

Motivele pentru excludere pot fi:

 • Impiedica activitatea Asociatiei sau activitatea sa aduce prejudicii Asociatiei;
 • A incalcat grav o prevedere a Statutului sau a Actului Constitutiv si, in ciuda avertismentelor, membrul mai sus mentionat isi incalca in mod repetat obligatiile ce ii revin prin Statut sau Actul Constitutiv al Asociatiei.
 • Nu si-a platit taxa de membru timp de un an;
 • Obiectul de activitatile unui membru inceteaza sa se incadreze in scopurile Asociatiei.

c) Dizolvarea persoanei juridice-membru al Asociatiei

d) Declarare in incapacitate de plata si declansarea procedurii de faliment a persoanei juridice, membru al Asociatiei;

e) Moartea sau declararea in incapacitate ,in cazul persoanelor fizice-membri onorifici;

Drepturile si Obligatiile Membrilor Asociatiei

 • Membrii Asociatiei au dreptul de a lua parte la activitatile desfasurate de Asociatie, de a-si inainta propunerile, declaratiile si cererile organelor de conducere si comisiilor Asociatiei si de a cere raspuns la intrebarile pe care le formuleaza.
 • Membrii Asociatiei au dreptul de a obtine informatii privitoare la activitatile desfasurate de Asociatie si de a primi servicii care sunt de obicei furnizate gratuit membrilor Asociatiei, in conformitate cu hotararile organelor de conducere ale Asociatiei sau in alte conditii aplicabile tuturor membrilor.
 • Membrii Asociatiei au dreptul, in conformitate cu prevederile prezentului Statut, sa faca parte din organele de conducere ale Asociatiei din cadrul Adunarii si, daca sunt indeplinite conditiile prezentului Statut, sa ia parte la activitatile altor organe de conducere sau comisii ale Asociatiei.
 • Membrii asociatiei pot face propuneri Adunarii Generale in ceea ce priveste activitatea, programele si strategia acesteia.  Propunerile vor fi supuse Consiliului Director, care le va discuta si supune spre aprobare organului de conducere competent al Asociatiei.
 • Membrii Asociatiei sunt obligati sa participe activ la realizarea scopurilor declarate ale Asociatiei, sa respecte Statutul Asociatiei, sa implemeteze hotararile luate de organele sale de conducere si sa-si plateasca corect si la timp taxele de membru, in modalitatea si suma prevazute de Statut.
 • Membrii Asociatiei care sunt in urma cu plata taxelor de membru sunt privati pe perioada cat sunt restantieri la plata de dreptul de vot in acele organe de conducere ale Asociatiei in care sunt membri in conformitate cu termenii stipulati in art.11.

Taxa de membru

Suma, programul de plata si modalitatile de plata ale sumelor datorate de catre membrii Asociatiei vor face obiectul rezolutiilor Adunarii Generale.

Neplata taxei datorate in termen de 6 luni de la scadenta determina suspendarea dreptului de vot. Neplata taxei de membru timp de 1 an poate conduce la excluderea respectivului membru din asociatie, in conditiile art.9 din prezentul Statut.

Taxa este platita la datele hotarate de Consiliul Director, in lei, la cursul de schimb al Bancii Nationale valabil la data platii. Membrii care au acest drept conform legii pot plati taxa in valuta.

In cazul incetarii calitatii de membru taxa de membru nu este returnabila.

CAP. IV
PATRIMONIUL SI VENITURILE ASOCIATIEI

Patrimoniul

Asociatia detine un patrimoniu social distinct si autonom fata de patrimoniile individuale ale fiecarui membru.
La infiintare, Asociatia are un capital initial in suma de 63.000.000 (saizecisitreimilioane) lei, varsat integral in numerar, format din contributiile egale ale membrilor, semnatari ai prezentului act

Venituri

Veniturile Asociatiei constau in:

 • Taxe de membru;
 • Donatii, sponsorizari sau legate, in conditiile legii;
 • Venituri financiare (dobanzi, dividende rezultate ca urmare a plasamentelor disponibilitatilor efectuate de catre Asociatie etc) in conditiile legii.
 • Alte venituri prevazute de lege.

In cazul in care Consiliul Director va decide infiintarea de societati comerciale, dividendele obtinute de Asociatie din respectivele societati vor fi reinvestite in acestea sau se vor face venit direct al Asociatiei si va fi folosit pentru atingerea scopului pentru care s-a constituit Asociatia.

In conditiile legii, Asociatia va putea desfasura activitati economice directe accesorii obiectului sau de activitate si in stransa legatura cu scopul Asociatiei.

CAP. V
EXERCITIUL FINANCIAR

Exercitiul financiar

Anul fiscal al Asociatiei coincide cu anul calendaristic.
Primul an fiscal incepe la data inregistrarii Asociatiei in registrul persoanelor juridice si se incheie la 31 decembrie al aceluiasi an.

CAP. VI
ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ASOCIATIEI

Organe de conducere, administrare si control

Organele Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala
 • Consliul Director
 • Cenzorul

Adunarea Generala

Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatiei, format din toti membrii acesteia.  Membrii Asociatiei persoane juridice pot fi reprezentati in cadrul Asociatiei prin persoana desemnata de Consiliul de Administratie/Administratorul unic sau persoana care potrivit actelor constiitutive ale entitatii respective are acest drept.

Adunarea Generala se intruneste ori de cate ori este nevoie dar cel putin o data pe an la sediul societatii sau in orice alt loc din tara sau strainatate aratat in convocare. Presedintele Consiliului Director convoaca Adunarea Generala cu cel putin doua saptamani inainte de data programata prin distribuirea proiectului ordinii de zi si a propunerilor privind problemele ce urmeaza a fi discutate.  Convocarea se va face in scris si va specifica ordinea de zi, locul si ora.

In caz de urgenta Adunarea Generala va putea fi convocata cu cel putin o saptamana inainte. In acest caz convocarea va cuprinde si aratarea motivelor ce au determinat scurtarea termenului.

Drepturi de vot

Membrii Asociatiei, cu exceptia celor onorifici, au drept de vot in Adunarea Generala cu exceptia clauzei de suspendare prevazute de articolul 10 al prezentului Statut.  Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Valabilitatea sedintelor

Sedintele Adunarii Generale sunt legal constituite daca ½ + 1 din numarul total al membrilor Asociatiei, cu exceptia celor onorifici, sunt prezenti.  Daca nu se realizeaza cvorumul, Presedintele Consiliului Director va convoca o noua sedinta.  Aceasta noua sedinta poate lua decizii in mod legal indiferent de numarul de membri prezenti.

Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de Presedintele Consiliului Director.  In absenta Presedintelui, locul acestuia va fi luat de unul dintre vicepresedinti.

Deciziile vor fi luate cu majoritatea absoluta a voturilor calculata in raport cu cvorumul statutar indeplinit (1/2 + 1 din numarul membrilor prezenti), cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 • Excluderea asociatilor, cand hotararile se iau cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti;
 • Hotararile privitoare la dizolvarea Asociatiei, care se iau cu o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor, atat prezenti, cat si absenti;
 • La modificarile aduse Statutului este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total de membri, atat prezenti, cat si absenti.

In caz de egalitate, Presedintele are votul decisiv.
 
Un membru votant poate fi reprezentat de alt membru votant al Asociatiei actionand sub procura speciala.  Procura poate fi adresata Adunarii Generale prin document scris sigilat.

Reprezentarea Asociaţiei

Asociaţia este reprezentată în relaţiile sale cu terţi de către Preşedintele acesteia, care are şi drept de semnătură.  In cazul indisponibilităţii acestuia, dreptul de reprezentare este transmis asupra unuia dintre vicepreşedinţi desemnat de către preşedinte.
In condiţiile legii şi ale prezentului Statut, Consiliul Director are dreptul de a-şi delega dreptul de reprezentare şi orice atribuţii stabilite de către Adunarea Generală a Asociaţilor, unui Director Executiv, având funcţie executivă şi atribuţii conform dispoziţiilor prevăzute la art. 23 din prezentul Statut.

Puterile Adunarii Generale

Adunarea Generala are urmatoarele puteri:

 • De a discuta si aproba principiile de cooperare intre membrii Asociatiei, stretegia  si orientarea de baza a activitatilor Asociatiei;
 • De a aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Asociatiei;
 • De a aproba la propunerea Consiliului Director modificarea cuantumului, datelor de plata si modalitatea de varsare a taxei de membru;
 • De a alege si revoca membrii Consiliului Director si de a-i descarca de gestiune la incetarea mandatului;
 • De a alege si revoca Cenzorul si de a-l descarca de responsabilitati la incetarea mandatului;
 • De a aproba definitiv noii membri, aprobati prealabil de catre Consiliul Director;
 • De a acorda titlul de membru onorific persoanelor recomandate de catre Consiliul Director in conditiile art. 7 din prezentul Statut.
 • De a exclude membrii in conditiile prevazute lat.9 si de a lua act de celelalte cazuri de incetare a calitatii de membru;
 • De a infiinta sedii auxiliare fara perrsonalitate juridica sau filiale si de a stabili modul de functionare a acestora si raporturile cu sediul central;
 • De a modifica Statutul Asociatiei;
 • De a decide asupra dizolvarii Asociatiei si de a numi lichidatorul;
 • De a stabili, in cazul dizolvarii asociatiei, destinatia bunurilor ramase in urma lichidarii.

Consiliul Director

Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe termen de 1 an si este format din 7 membri.
Mandatul primului Consiliu Director va incepe de la data inscrierii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Consiliul Director are urmatoarea structura:

 • Presedinte,
 • 2 vicepresedinti
 • 4 membri fara atributii speciale

Sedintele Consiliului Director vor avea loc ori de cate ori va fi nevoie dar cel putin  6 ori pe an la sediul Asociatiei sau in orice loc din tara sau strainatate specificat in convocare, la data stabilita de Presedinte. Convocarile se vor face prin notificare scrisa trimisa cu cel putin 7 zile inainte de sedinta. Consiliul are dreptul de a invita membrii ai comisiilor la sesiuni.

Sedintele Consiliului Director sunt valabile daca sunt prezenti ½ + 1 din numarul total al membrilor.  Fiecare membru al Consiliului are un vot in privinta hotararilor. Hotararile se iau cu ¾ din voturile membrilor prezenti.

In cazul in care la prima convocare cvorumul de ½ + 1 din numarul total al membrilor nu este indeplinit, se va convoca o noua sedinta ce va avea loc in termen de 3 zile de la prima. Hotararile la cea de a doua sedinta vor fi valide daca au participat cel putin 3 membri iar adoptarea hotararii a fost facuta cu votul a cel putin 2 membri.

Orice membru al Asociatiei poate participa la sedintele Comitetului Director fara drept de vot.

Membrii Consiliului Director pot fi realesi.  Presedintele Consiliului Director poate fi reales numai o data.

Presedintele Consiliului Director are dreptul de a reprezenta Asociatia in raporturile cu tertii; presedintele semneaza documente in numele Asociatiei. In absenta Presedintelui, documentele trebuie semnate de catre unul dintre vicepresedinti , ce a fost imputernicit de Presedinte in acest sens.

Consiliul Director poate infiinta comisii care sunt considerate necesare pentru a analiza probleme specifice si a determina termenii lor de referinta.  Aceste comisii vor propune rezolutii si actiuni concrete Consiliului Director

Daca unul sau mai multi dintre membrii Consiliului Director parasesc Consiliul, si/sau Asociatia, locul acestuia ramane vacant pana la urmatoarea Adunare Generala, cand se va proceda la alegerea unui nou membru.

Membrii Consiliului Director sunt responsabili pentru activitatea lor in cadrul Asociatiei in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26 / 2000.

Puterile Consiliului Director

Consiliul Director are următoarele puteri:

 • De a asigura conducerea efectivă a asociaţiei în perioada dintre şedinţele Adunării Generale şi de a elibera documentele administrative legate de activitatea acesteia;
 • De a numi Directorul Executiv al Asociaţiei, care îşi va asuma activitatea de zi cu zi a Asociaţiei şi de a-i stabili durata mandatului şi limitele acestuia;
 • De a asigura alcătuirea bilanţului anual şi a contului de venituri şi cheltuieli şi de a le supune aprobării Adunării Generale;
 • De a hotărî în principiu asupra primirii de noi membri şi a-i supune spre aprobare Adunării Generale;
 • De a propune Adunării Generale numirea membrilor onorifici;
 • De a face propuneri Adunării Generale privind valoarea taxei de membru şi a modului de colectare a acesteia;
 • De a face orice propuneri Adunării Generale pe baza recomandărilor comisiilor şi membrilor Asociaţiei;
 • De a stabili comisii specializate ale Asociaţiei în conformitate cu prezentul Statut;
 • De a negocia în numele Asociaţiei în probleme legate de implementarea scopurilor Asociaţiei şi/sau de a delega Directorul Executiv să negocieze în numele Asociaţiei;
 • Să facă propuneri, declaraţii, analize şi alte materiale pe care Asociaţia le înaintează autorităţilor şi instituţiilor centrale ca şi declaraţiile de presă de primă importanţă –în numele Asociaţiei;
 • De a aproba organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 • De a decide schimbarea sediului Asociaţiei, în condiţiile legii;
 • Alte puteri date de prezentul Statut şi/sau Adunarea Generală;

Directorul Executiv

Directorul Executiv va fi numit de către Consiliul Director, care prin hotărârea sa ii va stabili durata mandatului precum şi limitele acestuia.

Principalele responsabilităţi ale Directorului Executiv sunt:

 • De a fi reprezentantul permanent al Asociaţiei şi a conduce biroul permanent al Asociaţiei;
 • De a face plăţi, având drept de semnătură în baza şi în limita mandatului stabilit de Consiliul Director;
 • De a face selecţia personalului şi de a semna contractele de munca sau colaborare;
 • De a dezvolta şi menţine contactele de lucru ale Asociaţiei cu organizaţiile guvernamentale centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile internaţionale ce activează în domeniu;
 • De a dezvolta  relaţii cu organizaţiile similare din industrie care sunt importante pentru obiectivele Asociaţiei;
 • De a dezvolta relaţii de încredere reciprocă cu mass media importantă din România şi de a fi principalul purtător de cuvânt al Asociaţiei pentru întrebările de rutină;
 • De a furniza tot sprijinul necesar în administrarea proiectelor pilot ale Asociaţiei;
 • De a organiza şi coordona aranjamentele administrative pentru toate întâlnirile Asociaţiei;
 • De a pregăti şi distribui procesele verbale în limbile română şi engleză ale tuturor şedinţelor Asociaţiei.

Cenzorul asociatiei

Cenzorul Asociatiei se numeste de catre Adunarea Generala.
Mandatul cenzorului este de 1 an de la data hotararii de numire de catre Adunarea Generala. Mandatul primului cenzor al Asociatiei va incepe de la data inregistrarii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si fundatiilor.

Cenzorul Asociatiei are urmatoarele atributii:
- De a verifica modul de administrare a patrimoniului Asociatiei;
- De a intocmi rapoarte si de a le prezenta Adunarii Generale a Asociatilor;
- De a participa la adunarile Consiliului Director, fara a avea insa drept de vot;
- De a indeplini orice alte atributii prevazute de lege sau de prezentul Statut. 

CAP. VII.
DIZOLVARE SI LICHIDARE

Incetarea activitatii Asociatiei

Activitatea Asociatiei poate inceta in conditiile Ordinantei 26 / 2000.

In cazul in care dizolvarea Asociatie se va face ca urmare a Hotararii Adunarii Generale in acest sens,  adoptarea hotararii se va face cu votul a 2/3 dintre membrii Asociatiei cu drept de vot.  In acest caz, Adunarea Generala va numi unul sau mai multi lichidatori.

Lichidarea patrimoniului se va face in conformitate cu capitolul IX al Ordonantei nr. 26 / 2000.