Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

LEGISLAŢIE CADRU PRIVIND DEȘEURILE

 • Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
 • Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase abrogată prin Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
 • Regulamentul (UE) NR. 333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care anumite tipuri de deșeuri metalice nu mai constituie deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului
 • Directiva 2006/12/CE privind deșeurile abrogată prin Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Transpunere în legislatia națională:
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (Publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011)

Ordonanța de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 283 din 22.06.2000) aprobata, modificata și completata prin Legea nr. 426/2001 (Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 411 din 25. 07. 2001), modificata și completata prin Ordonanța de Guvern nr. 61/2006 (Publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 19. 08. 2006) aprobata, modificata și completata prin Legea nr. 27/2007(Publicata in Monitorul Oficial nr. 38 din 18. 01. 2007);

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planului National de Gestionare a Deșeurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 954 bis/18.10.2004)

Hotărârea Guvernului nr. 358/2007 pentru modificarea anexei nr.2 "Planul National de gestionare a deșeurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului National de gestionare a deșeurilor
(Publicata in Monitorul Oficial nr.271/24.04.2007)

Ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului nr. 1364/1499/2006
de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor
(Publicat in Monitorul Oficial nr.232/04.04.2007)

Ordin alministrul mediului şi pădurilornr. 2854/2011 pentru aprobarea Planului regional de gestionare a deşeurilor Regiunea 7 Centru, revizuit (Publicat în Monitorul Oficial nr. 837 din 14 februarie 2012)

Ordin al ministrul mediului şi gospodăririi apelor nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean (Publicat în Monitorul Oficial nr. 66 din 29 ianuarie 2007);

Ordin al ministrul mediului şi dezvoltării durabile
nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor (Publicat în Monitorul Oficial 497 şi 497 bis/25 iulie 2007).

Decizia Comisiei 2000/532/CE (modificata de Decizia 2001/118/CE, Decizia 2001/119/CE și Decizia 2001/573/CE) de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri in conformitate cu art. 1 lit. a) din Directiva 75/442/CEE și a Deciziei 94/904/CE de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase in conformitate cu art. 1 alin. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deșeurile periculoase


Transpunere în legislatia națională:

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (Publicata in Monitorul Oficial nr. 659 din 5.09.2002)

LEGISLAŢIE PRIVIND AMBALAJELE ȘI DEȘEURILE DE AMBALAJE

 • Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Directiva 2004/12/CE pentru amendarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Directiva 2005/20/CE privind amendarea Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Decizia 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcare a materialelor de ambalaj.
 • Decizia 1999/177/CE privind stabilirea condițiilor de derogare referitoare la conținutul de metale grele din paleții și lăzile din plastic, stabilite in Directiva 94/62 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje conținut de metale grele.
 • Decizia 2001/171/CE privind stabilirea condițiilor de derogare, referitoare la conținutul de metale grele din ambalajele de sticla stabilite in Directiva 94/62 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 • Decizia 2006/340/CE ce amendează Decizia 2001/171/EC in scopul prelungirii perioadei de valabilitate a condițiilor de derogare referitoare la conținutul de metale grele din ambalajele de sticlă stabilite in Directiva 94/62.
 • Decizia 2009/292/CE din 24 martie 2009 de stabilire a condiţiilor derogatorii pentru lăzile din plastic şi paleţii din plastic de la nivelurile de concentraţie în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile din ambalaje

Transpunere în legislatia națională:
Hotărâre a Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 20/07/2005)

Hotărâre a Guvernului nr. 1872/2006
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10/01/2007)

Hotărâre a Guvernului nr. 247/2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14 aprilie 2011);

Ordinul 2742/3190/305/2011
al ministrului Mediului și Pădurilor, ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de afaceri și ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici in vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componentei și atribuțiilor comisiei de autorizare

Ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1229/731/1095/2005 pentru aprobarea "Procedurii și criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje" (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12.01.2006) ;

Ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 194/ 360/1325/2006
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 08/06/2006);

Ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 968/665/1462/2006
privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii și criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 11/10/2006);

Ordinul comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1207/1765/306/2007
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din  1 noiembrie 2007);

Ordinul comun al ministrului mediului, al ministrului economiei şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 369/731/74/2009privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 20 mai 2009)abrogat implicit prin abrogarea Ordinului nr. 1229/731/1095/2005;

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1281/2005 privind stabilirea modalității de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul colectării selective (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 19/01/2006)

 • Decizia 2005/270/CE privind formatului referitor la sistemul de baze de date

Transpunere în legislatia națională:
Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23 februarie 2012)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18/10/2005);

 • Decizia nr. 2001/524/CE privind publicarea referințelor pentru standardele europene cu privire la ambalaje

Transpunere în legislatia națională:
Ordin al ministrului economiei și comerțului nr. 128/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale căror prevederi se refera la ambalaje și deșeuri de ambalaje, (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 19 martie 2004)
Ordin al ministrului economieinr. 918/2009 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 128/2004

Alte acte de reglementare cu relevanță in domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje


Hotărâre a Guvernului nr. 166/2004
pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclării" ( Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 19/02/2004 )

Hotărâre a Guvernului nr. 989/2005
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclării",(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 02/09/2005)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclării", Republicat ( Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 01/06/2004)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 367/2004 din 31/08/2004 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 117/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclării" (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 07/09/2004)

Ordin al
ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 614/2004 privind modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de colectare a deșeurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclării", aprobate prin Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 117/2004 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 26/01/2005)

LEGISLAŢIE PRIVIND OPERAŢIILE DE GESTIONARE A DEȘEURILOR


DEPOZITARE


Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor


Transpunere în legislatia națională:

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005)

Hotărâre a Guvernului nr. 1292/2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (Publicată în Monitorul Oficial nr. 862 din 22 decembrie 2010)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare (Publicat in Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005).

Ordin al ministrul mediului şi dezvoltării durabile nr. 636/2008
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare (Publicată în Monitorul Oficial nr. 425 din  6 iunie 2008)

Ordin al
ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (Publicat in Monitorul Oficial nr. 86 bis din 26.01.2005)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (Publicat in Monitorul Oficial nr. 1101 din 07.12.2005).

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale in depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deșeurilor (Publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din 7.08. 2006)

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor și procedurilor pentru acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 și anexei II la Directiva 1999/31/CE


Transpunere în legislatia națională:

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri (Publicat in Monitorul Oficial nr. 194 bis din 8.03. 2005)

INCINERARE


Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor


Transpunere în legislatia națională:

Hotărâre a Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din 6.03.2002)

Hotărâre a Guvernului nr. 268/2005
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor (Publicata in Monitorul Oficial nr. 332. din 20.04.2005)

Hotărâre  a Guvernului nr. 427/2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (Publicată în Monitorul Oficial nr. 299 din  7 mai 2010)

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor
nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor (Publicat in Monitorul Oficial nr. 86 și nr. 86 bis din 26.01.2005).

TRANSPORT, IMPORT, EXPORT DEȘEURI

 • Regulamentul Consiliului (CEE) 259/93 pentru supravegherea și controlul transportului deșeurilor în, înspre și dinspre Comunitatea Europeana (aplicabil pana la 11 Iulie 2007)
 • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1420/1999 pentru stabilirea normelor și procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către anumite tari nemembre ale OCDE

Transpunere în legislatia națională:
Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri - abroga HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 02.08.2007);

Hotărâre a Guvernului  nr. 1453/2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri (Publicată în Monitorul Oficial nr. 783 din 24 noiembrie 2008);

Ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului finanțelor publice nr. 1371/2225/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93 privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri in, înspre și dinspre Comunitatea Europeana cu modificările și completările ulterioare și ale Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora Europeana (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2006)

Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15.04.2004)

ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 986/2188/821/2006
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului economiei și comerțului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2007)

Hotărâre a Guvernului nr. 1061/2008
privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României (Publicată în Monitorul Oficial nr. 672 din 30 septembrie 2008);

Ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr.
1119/2005 privind delegare către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a atribuțiilor ce revin Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deșeurilor periculoase și al transportului deșeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1024 din 18/11/2005).

Convenita de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora

Transpunere în legislatia națională:

Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenția de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 26.01.1991) modificata de Legea 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Convenția de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27.05.2002)

Legea nr. 265/2002
- aderarea la amendamentele Convenției de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27.05.2002)

FONDUL PENTRU MEDIU

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30.12.2005);
Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din  8 mai 2006);

Legea nr. 292/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din  8 noiembrie 2007);

Ordonanţă nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.  628 din 29 august 2008)

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.  192 din 26 martie 2010)

Legea nr. 167/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.  504 din 20 iulie 2010)

Legea nr. 179/2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.  695 din 18 octombrie 2010)

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.  862 din 22 decembrie)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.  516 din 14  iunie 2006)

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1607/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.  864 din 22 decembrie 2008)

Ordinul ministrului mediului nr. 1648/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 7 decembrie 2009)

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1032/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 22 martie 2011)

Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 12 iunie 2006)

Ordinul ministrul mediului şi pădurilor nr. 1477 /2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 21 septembrie 2010)